You are here

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(ฉบับแก้ไข3เพิ่มเติม)

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Sunday, 19 August, 2018 to Tuesday, 18 August, 2020
วัตถุประสงค์: 
เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยทั้งสองฝ่ายจึงตกลงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทกิจกรรม: 
อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
นางสาวระวีวรรณ อินทรสะโก
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
06 5730 2048
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
นางสาวระวีวรรณ อินทรสะโก
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
06 5730 2048
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
raveewan.in@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
ผศ.ภักดี มะนะเวศ
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
02-271-0151 ถึง60 ต่อ5090
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม