You are here

บันทึกข้อตกลงเพื่อการจัดการศึกษาด้านการศึกษา บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวิทยาเขตชุมพร

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Wednesday, 20 March, 2019 to Saturday, 19 March, 2022
วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษา โดยร่วมจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาชาวิศวกรรมพลังงาน สาขาวิศศวกรรมสารสนเทศ สาขาวิชาอื่นที่ทั้งสองหน่วยงานเห็นพ้องต้องกัน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามนโยบายจองรัฐบาล และความต้องการของสถานประกอบการ 2. เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน ในการร่วมมือกันเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันในการสร้างบัณฑิตใหม่ และกำลังคนที่มีสมรร๔นะและศักยภาพสูงเพื่อนตอบโจทย์ภาคการผลิต สำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่ (New-S-Curve) เป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
นักศึกษา
อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
นางสาวกนกวรรณ ร่วมยอด
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
086-949-4673
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
083-066-5368
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
pcc@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นางสาวภรภัทร นันทรัตน์
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
02-238-3063-82
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม
ส่งนักศึกษาร่วมฝึกงานกับบริษัทเป็นประจำทุกปี
Wednesday, 31 March, 2021
- ร่วมมือในการจัดการศึกษา - แลกเปลี่ยนบุคลากร