You are here

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนนิรมลชุมพร ร่วมกับวิทยาเขตชุมพร

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Friday, 21 December, 2018 to Wednesday, 20 December, 2023
วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อให่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร และโรงเรียนนิรมลชุมพร มีความร่วมมือกันทางวิชาการและบุคลากร ครู อาจารย์ 2. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียน และครูของโรงเรียนนิรมลชุมพร
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
นางสาวกนกวรรณ ร่วมยอด
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
086-949-4673
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
02-329-8100, 02-329-8101, 02-329-8102
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
anuwat.ja@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นางสาวอารยา ภานุศรี
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
07-750-2145
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมเยี่ยมชม แนะแนวการศึกษา
Wednesday, 31 March, 2021
- ร่วมมือทางวิชาการ - พัฒนาการเรียนรู้อ้านวิชาการ