You are here

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ กับ สถาบันการบินเอเซีย โดย บริษัท เอเซียเอวิเอชั่นแอนด์เทคโนโลยี จำกัด

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Friday, 21 December, 2018 to Tuesday, 20 December, 2022
วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาศักยภาพพื้นที่ใน KMITL Prince of Chumphon เพื่อรองรับบุคลากรและนักศึกษาจาก IAAI และ AAT รวมถึงการใช้พื้นที่ภายใน KMITL Prince of Chumphon ทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ ห้องประชุม โรงอาหาร ตลอดจนพื้นที่สัรทนาการอื่นๆ 2. เพื่อร่วมมือกันพัฒนาการผลิตบุคลากรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านต่างๆรวมถึงหลักสูตรสั้นอื่นๆ โดย KMITL Prince of Chumphon สามารถใช้ทรัพยากรของ IAAI และ AAT เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการเรียน การสอน การทำวิจัย การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา รวมทั้งการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ บุคลากร ระหว่าง KMITL Prince of Chumphon , IAAI และ AAT ทั้งด้สนวิชาการและวิจัย 3. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาของ KMITL Prince of Chumphon , IAAI และ AAT สามารถร่วมเรียนในบางรายวิชาร่วมกัน
หน่วยงานคู่สัญญา: 
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ กับ สถาบันการบินเอเซีย โดย บริษัท เอเซียเอวิเอชั่นแอนด์เทคโนโลยี จำกัด
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
สถาบันการบินเอเซีย โดย บริษัท เอเซียเอวิเอชั่นแอนด์เทคโนโลยี จำกัด
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
นางสาวกนกวรรณ ร่วมยอด
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
086-949-4673
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
083-066-5368
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
pcc@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
พล.อ.อ.อนิรุท กิตติรัต
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
06-5558-3116 หรือ 06-5558-3112
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้พื้นที่ KMITL Princ of Chumphon
Friday, 21 December, 2018 to Tuesday, 20 December, 2022
ส่งเสริมการใช้พื้นที่ KMITL Princ of Chumphon
พัฒนาบุคลากรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
Friday, 21 December, 2018 to Tuesday, 20 December, 2022
พัฒนาบุคลากรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
สนับสนุนการเรียนการสอนร่วมกัน
Friday, 21 December, 2018 to Tuesday, 20 December, 2022
สนับสนุนการเรียนการสอนร่วมกัน