You are here

โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Friday, 3 June, 2016 to Wednesday, 2 June, 2021
วัตถุประสงค์: 
1.เพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย มีความร่วมมือกันทางวิชาการ 2.เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
นางสาวกนกวรรณ ร่วมยอด
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
08 6949 4673
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
นางสาวกนกวรรณ ร่วมยอด
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
08 6949 4673
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
kanokwan.ru@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายณวิชญ์ ชินบุรารัตน์
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
077544240
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมเยี่ยมชม แนะแนวการศึกษา
Wednesday, 31 March, 2021
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน