You are here

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปะทิว และหัวหน้าส่วนราชการ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ในจังหวัดชุมพร

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Thursday, 29 September, 2016
วัตถุประสงค์: 
เพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตให้สูงขึ้นและลดระดับความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้ต่ำลง
หน่วยงานคู่สัญญา: 
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปะทิว และหัวหน้าส่วนราชการ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ในจังหวัดชุมพร
ประเภทกิจกรรม: 
อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
นางสาวกนกวรรณ ร่วมยอด
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
08 6949 4673
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
นางสาวกนกวรรณ ร่วมยอด
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
08 6949 4673
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
kanokwan.ru@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
ประวิทย์ จันทบัตร
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
077-591209 (เบอร์สถานีตำรวจภูธรปะทิว)
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม
โครงการ "ชุมพรปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร"
Saturday, 29 September, 2018
เสริมสร้างความปลอดภัยในการในการใช้รถใช้ถนน