You are here

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลตำบลชุมโค และวิทยาเขตชุมพร

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Wednesday, 9 May, 2018 to Monday, 8 May, 2023
วัตถุประสงค์: 
1. แก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมเทศบาลตำบลชุมโค ในด้านเศรษฐกิจสังคม สุขภาพ การศึกษา และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ โดยกระบวนการส่วนร่วม 2. พัฒนาสังคม และชุมชนแบบบูรณาการในพื้นที่เทศบาลตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
หน่วยงานคู่สัญญา: 
บริษัท เบทาโก จำกัด (มหาชน)
เทศบาลตำบลชุมโค
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
นักศึกษา
อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
นายชาติวุฒิ พลนิล
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
089-726-1687
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
0-2329-8100
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
suchatvee.su@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
02-833-8030
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม
ลงพื้นที่จัดทำข้อมูล และดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การเก็บขยะ การทำบ้านปลา ให้ข้อมูลด้านการปลูกปาล์มน้ำมัน ฯลฯ
Wednesday, 31 March, 2021
เพื่อร่วมมือในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่ 5 ด้าน 1) การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 2) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) การพัฒนาด้านสังคม 4) การพัฒนาการศึกษา 5) การพัฒนาทางด้านสุขภาพอนามัย