You are here

บันทึกข้อตกลง โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย

ระดับ MOU: 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Friday, 27 November, 2020 to Sunday, 26 November, 2023
วัตถุประสงค์: 
1.ทั้งสองฝ่ายจะให้คำแนะนำ ปรึกษา ร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ซึ่งกันและกัน 2.ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการความร่วมมือทั้งโดยเอกสาร สื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ หรือวิธีการอื่นใดที่เห็นสมควรและได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายก่อนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 3.ทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่และสิ่งอื่นใดที่จำเป็นในโครงการวิจัย ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสม 4.บริษัทจะสนับสนุนให้มีทุนวิจัยและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาตามที่เห็นสมควร 5.บริษัทจะสนับสนุนการฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษาในฟาร์ม โรงเลี้ยงสุกร และ/หรือ สถานที่ที่เกี่ยวข้องในเครือบริษัท 6.การดำเนินการอื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของโครงการความร่วมมือนี้ ทั้งสองฝ่ายอาจพิจารณากำหนดให้มีขึ้นได้ในภายหลัง และถือเป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือฉบับนี้ด้วย 7.บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 และการแก้ไขข้อตกลงหรือการขยายระยะเวลาจะกระทำโดยความยินดีของทั้งสองฝ่ายโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
หน่วยงานคู่สัญญา: 
บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ผศ.ดร.ธงชัย พุฒทองศิริ
คณะ: 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
0866585064
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
ผศ.ดร.ธงชัย พุฒทองศิริ
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
0866585064
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
tongchai.pu@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายอัครฤทธิ์ บุญทวี
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
022632929
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม