You are here

บริษัท วอลคอม ไอโอเคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ระดับ MOU: 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Tuesday, 27 November, 2018 to Friday, 26 November, 2021
วัตถุประสงค์: 
1. ทั้งสองฝ่ายจะให้คำแนะนำ ปรึกษา ร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ซึ่งกันและกัน 2. ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือในการเเลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการความร่วมมือทั้งโดยเอกสาร สื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่เห็นสมควร 3. ทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่และสิ่งอื่นใดที่จำเป็นในโครงการวิจัยซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมแก่กรณี 4. บริษัทจะสนับสนุนให้มีทุนวิจัยและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาตามที่เห็นสมควร 5.การดำเนินการอื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของโครงการความร่วมมือนี้ ทั้งสองฝ่ายอาจพิจารณากำหนดให้มีขึ้นได้ในภายหลังและถือเป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงโครงการร่วมฉบับ 6. บันทึกข้อตกลงนี้จะมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะยกเลิกบันทึกข้อตกลงนี้ให้แจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 3 เดือน ทั้งนี้การบอกเลิกบันทึกข้อตกลงไม่มีผลต่อโครงการ หรือกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมตกลงกันเป็นอย่างอื่น 7.การแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลงนี้ จะกระทำได้ตามความเหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร 8.บรรดากรรมสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของผลงาน สิ่งประดิษฐ์ คู่มือ เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือสิ่งอื่นใดที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นจากการดำเนินงานโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ เป็นของคณะและบริษัทร่วมกัน เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันตกลงกันเป็นหนังสือเป็นอย่างอื่น 9.ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ คณะและบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเป็นรายกรณีไป
หน่วยงานคู่สัญญา: 
บริษัท วอลคอม ไบโอเคม (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.มณฑล แก่นมณี
คณะ: 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
02 329 8000
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
รศ.ดร.มณฑล แก่นมณี
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
02 329 8000
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
agri-tech@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายไพฑูรย์ พุทธินันทโอภาศ
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
02-4532135
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม