You are here

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับ MOU: 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Wednesday, 13 September, 2017 to Monday, 12 September, 2022
วัตถุประสงค์: 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา การเรียนการสอนการให้บริการทางวิชาการ ระหว่างบริษัท และ สจล. ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี กิจกรรมการเรียนการสอนและการให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้กับบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานทั้งสองฝ่าย และต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.โชติพัชร์ ภรณวลัย
คณะ: 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
02-723-4962
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
รศ.ดร.โชติพัชร์ ภรณวลัย
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
02-723-4962
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
chotipat@it.kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายพุทธิ ธำรงค์ศิริวัฒน์
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
02-275-9400
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม