You are here

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยียรสารสนเทศ

ระดับ MOU: 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Wednesday, 6 November, 2019 to Saturday, 5 October, 2024
วัตถุประสงค์: 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2. ส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงานจริง
หน่วยงานคู่สัญญา: 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทกิจกรรม: 
วิจัย
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ. ดร.กิติ์สุชาต พสุภา
คณะ: 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร โชติกกำธร
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
02-723-4963
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
nopporn@it.kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
คุณอัครนันต์ อมรวิริยะกุล
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
02-544-1391
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม
โครงการวิจัยร่วม
Wednesday, 6 November, 2019 to Tuesday, 5 November, 2024
รายชื่อโครงการตามไฟล์แนบ โดยมีการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ใน Scopus จำนวน 4 ฉบับ