You are here

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับ MOU: 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Friday, 12 June, 2020 to Sunday, 11 June, 2023
วัตถุประสงค์: 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา การเรียนการสอน ระหว่างบริษัทและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้กับบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานทั้งสองฝ่าย และต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.กิติ์สุชาต พสุภา
คณะ: 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
02-723-4900
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
รศ.ดร.กิติ์สุชาต พสุภา
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
02-723-4900
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
kitsuchart@it.kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายแพทย์ ชัยยศ คุณานุสนธิ์
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
02-310-3000
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม