You are here

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Monday, 5 October, 2020 to Saturday, 4 October, 2025
วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ไทยสมุทรประกันชีวิต กับ สจล. 2. เพื่อแลกเปลี่ยความรู้ทางด้านวิชาการ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ ระหว่างนักศึกษา บุคลากร หรือผู้บริหาร ระหว่างไทยสมุทรประกันชีวิต กับ สจล. 3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ เพิ่มศักยภาพ หรือพัฒนาทักษะความสามารถ 4. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการฝึกฝน และสร้างประสบการณ์ จากการฝึกงงาน
หน่วยงานคู่สัญญา: 
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ. ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช / ผศ. ดร.อนันตพัฒน์ อนันตชัย
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
02-723-4928
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
0-2329-8100
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
suchatvee.su@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
คุณนรินทร์ธร สมภาค
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
02-261-2300 ต่อ 1664
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม
การรับนักศึกษาฝึกงาน
Monday, 5 October, 2020