You are here

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Saturday, 25 May, 2019 to Tuesday, 24 May, 2022
วัตถุประสงค์: 
1.เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าเหมาะสม 2.เพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกันด้วยระบบการเรียนรู้อย่างบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอันเกิดจากความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองฝ่าย 3.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษา วิจัยพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ สร้างนวัตกรรมที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสังคม รวมถึงใช้องค์ความรู้เฉพาะในแต่ละด้านเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ภายในและพัฒนาองค์กรของทั้งสองฝ่ายได้
หน่วยงานคู่สัญญา: 
มหาวิทยาลัยรังสิต
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
นักศึกษา
อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
นางสาวกนกวรรณ ร่วมยอด
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
08 6949 4673
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
นางสาวกนกวรรณ ร่วมยอด
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
08 6949 4673
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
kanokwan.ru@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
0-2997-2200 ต่อ 5777
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม
ประชุมวิชาการ
Saturday, 25 May, 2019 to Tuesday, 24 May, 2022
จัดการศึกษา อบรม บริการวิชาการ วิจัย หลักสูตรระยะสั้น ทำนุบำรุง