You are here

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มูลนิธิดวงประธีป ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Thursday, 18 February, 2021 to Saturday, 17 February, 2024
วัตถุประสงค์: 
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด หรือขาดโอกาสทางการศึกษา
หน่วยงานคู่สัญญา: 
มูลนิธิดวงประทีป
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ผศ.ดร.อรัญญา วลัยรัชต์
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
02-7392400-2 ต่อ 123
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
ผศ.ดร.อรัญญา วลัยรัชต์
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
02-7392400-2 ต่อ 123
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
kwaranya@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นางสาวสายรุ้ง รักษาชอบ
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
0-2671-4045-8
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม