You are here

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสถานประกอบการเพื่อแสดงความจำนงในการเข้าร่วม โครงการความร่วมมือในการดำเนินงานและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Tuesday, 1 December, 2020 to Thursday, 30 November, 2023
วัตถุประสงค์: 
1.ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 2.แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยี 3.ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถตรงตามความต้องการของบันทึกข้อตกลง 4.ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรกัน
หน่วยงานคู่สัญญา: 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.รณชัย ติยะรัตนาชัย
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
0 2329 8100
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
รศ.ดร.รณชัย ติยะรัตนาชัย
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
0 2329 8100
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
ronnachai.ti@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายศักดิ์ชัย บัวมูล
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
02-2766-8000
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม