You are here

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย พัฒนา ยา อาหาร เวชสำอางและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากพิชเสพติด"

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Thursday, 19 September, 2019
วัตถุประสงค์: 
1.ศึกาษวิจัย พัฒนา ยา อาหาร เวชสำอางและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากพิชเสพติด 2.ศึกษาวิจัยทางการแพทย์ในการใช้ยา อาหาร เวชสำอางและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากพิชเสพติด 3.ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงการดูแลสุขภาพด้วยยา อาหาร เวชสำอางและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากพิชเสพติด 4.ให้ความรู้ทางการแพทย์เกี่ยวกับยา อาหาร เวชสำอางและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากพิชเสพติดแก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ 5.สนับสนุนใฟ้มีการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยา อาหาร เวชสำอางและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากพิชเสพติด
หน่วยงานคู่สัญญา: 
สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด
ประเภทกิจกรรม: 
วิจัย
อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ผศ.ดร.วิภู ศรีสืบสาย
คณะ: 
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
02-3298000
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
ผศ.ดร.วิภู ศรีสืบสาย
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
02-3298000
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
wipoo.sr@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
ณภัทร บุณยประสาท
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
0-25154443-4
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม