You are here

บันทึกช้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาวิจัยพืชกัญชงเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ร่วมกับ บริษัท อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป จำกัด

ระดับ MOU: 
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Friday, 25 December, 2020 to Wednesday, 24 December, 2025
วัตถุประสงค์: 
1.ร่วมกันศึกษา วิจัย พัฒนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากกัญชง 2.วิจัย พัฒนาสายพันธุ์กัญชง 3.วิจัย ศึกษาการสกัดสารจากกัญชง 4.วิจัย ศึกษานวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีจากสารสกัดจากกัญชง 5.ร่วมกันสนับสนุนและผลักดันให้เกิดงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
หน่วยงานคู่สัญญา: 
บริษัท อีสเทิร์น สเปกตรัม กรุ๊ป จำกัด
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ผศ.ดร.ปิติพร ถนอมงาม
คณะ: 
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
02 329 8000
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
ผศ.ดร.ปิติพร ถนอมงาม
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
02 329 8000
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
nanokmitl@hotmail.com
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
เบญจวรรณ วงศ์ขวัญ
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
02 383 6599
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม