You are here

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ระดับ MOU: 
คณะศิลปศาสตร์
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Monday, 1 June, 2015
วัตถุประสงค์: 
เตรียมความพร้อมของนิสิต นักศึกษาด้านองค์ความรู้และทักษะในการทำงานจริง และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านไมซ์
หน่วยงานคู่สัญญา: 
บริษัท สยาม เด็นโซ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง
คณะ: 
คณะศิลปศาสตร์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
087-680-4468
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
087-680-4468
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
support-la@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นิชาภา ยศวีร์
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
02 694 6000
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม