You are here

โครงการบูรณาการการเรียนกับการลงมือปฏิบัติงานจริงระดับปริญญาตรี ระหว่าง วิทบาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง กับ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด

ระดับ MOU: 
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Monday, 16 December, 2019
วัตถุประสงค์: 
1.เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเกี่ยวกับทักษะและประสบการณ์ทำงานให้พร้อมเข้าสู่การทำงานจริง 2.เพื่อบูรณาการด้านวิชาการควบคู่การทำงานจริง 3.เพือ่ให้สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน 4.สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทและนักศึกษา 5.เพื่อให้นักศึกษานำประสบการณ์จากการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี
หน่วยงานคู่สัญญา: 
บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
Asst. Prof. Dr. Pitiporn Thanomngam
คณะ: 
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
02 329 8000
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
Asst. Prof. Dr. Pitiporn Thanomngam
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
02 329 8000
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
nanokmitl@hotmail.com
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
Mr.Dhanasak Chullakesa
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
02 728 7200
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม