You are here

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ระดับ MOU: 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Wednesday, 7 October, 2015 to Tuesday, 6 October, 2071
วัตถุประสงค์: 
ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาระบบการสอน และบุคลากรของสถานศึกษาเครือข่าย
หน่วยงานคู่สัญญา: 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.พีรวุฒิ สุวรรณจันทร์
คณะ: 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
08-1441-8271
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
รศ.ดร.พีรวุฒิ สุวรรณจันทร์
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
08-1441-8271
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
peerawut.su@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายดุสิต สะดวก
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
04-3750-436
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน)
Sunday, 7 October, 2018 to Sunday, 6 October, 2024
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู *ระยะเวลา ตลอดไป