You are here

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ระดับ MOU: 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Friday, 17 July, 2015 to Thursday, 16 July, 2071
วัตถุประสงค์: 
ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาระบบการสอน และบุคลากรของสถานศึกษาเครือข่าย
หน่วยงานคู่สัญญา: 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.พีรวุฒิ สุวรรณจันทร์
คณะ: 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
08-1441-8271
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
รศ.ดร.พีรวุฒิ สุวรรณจันทร์
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
08-1441-8271
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
peerawut.su@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายวีระเดช เหลืองหิรัญ
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
03-6411-083
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน)
Tuesday, 17 July, 2018 to Tuesday, 16 July, 2024
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู *ระยะเวลา ตลอดไป