You are here

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ระดับ MOU: 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Thursday, 3 December, 2015 to Wednesday, 2 December, 2071
วัตถุประสงค์: 
ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาระบบการสอน และบุคลากรของสถานศึกษาเครือข่าย
หน่วยงานคู่สัญญา: 
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.พีรวุฒิ สุวรรณจันทร์
คณะ: 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
08-1441-8271
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
รศ.ดร.พีรวุฒิ สุวรรณจันทร์
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
08-1441-8271
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
peerawut.su@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายนิพนธ์ ก้องเวหา
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
02-3264-050
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน)
Monday, 3 December, 2018 to Monday, 2 December, 2024
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู *ระยะเวลา ตลอดไป