You are here

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับบริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด

ระดับ MOU: 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Saturday, 1 October, 2016 to Monday, 30 September, 2019
วัตถุประสงค์: 
1.การตกลงให้การสนับสนุนการจัดทำข้อเสนอ ดำเนินการโครงการวิจัยร่วมระหว่างสองหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ 2.การตกลงให้การสนับสนุนให้มีทุนวิจัยและทุนการศึกษาสำหรับนักวิจัยและนักศึกษาตามสองหน่วยงาน
หน่วยงานคู่สัญญา: 
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จํากัด
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ผศ.ดร.กนกรัตน์ ศรีกิจเกษมวัฒน์
คณะ: 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
ประสานผ่าน ผศ.ดร.กนกรัตน์ ศรีกิจเกษมวัฒน์
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม