You are here

โครงการความร่วมมือพัฒนาสื่อมัลดิมีเดียสำหรับนักศึกษา

ระดับ MOU: 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Monday, 4 September, 2017 to Thursday, 3 September, 2020
วัตถุประสงค์: 
1.ร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับโครงการ ทั้งโดยเอกสร สื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ ระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ 2.เนคเทคจะสนับสนุนให้มีทุนพัฒนาสื่อมัลดิมีเดียสำหรับนักศึกษาในด้านการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 3.เนคเทคจะประสานงานกับวิชาการด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องในการผลิตสื่อมัลดิมีเดียแก่นักศึกษา
หน่วยงานคู่สัญญา: 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
อาจารย์สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช หัวหน้าภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะ: 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
02-329-8507
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
นางสาวกัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม