You are here

โรงเรียนศรียาภัย

ระดับ MOU: 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Sunday, 25 December, 2011
วัตถุประสงค์: 
1.เพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และโรงเรียนศรียาภัย มีความร่วมมือกันทางวิชาการและบุคลากรครู อาจารย์ 2.เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียนและครูของโรงเรียนศรียาภัย
หน่วยงานคู่สัญญา: 
โรงเรียนศรียาภัย
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
กันยภัทร ทองมา
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
3172
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
โรงเรียนศรียาภัย
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Friday, 25 May, 2018
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
โครงการฝึกประสบการณ์กับอาจารย์พี่เลี้ยงของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
Wednesday, 31 March, 2021
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน