You are here

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

ระดับ MOU: 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Monday, 2 June, 2014
วัตถุประสงค์: 
1.เพื่อให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการเป็นไปด้วยความเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างถาวรด้วยความเสมอภาคของศักดิ์และสิทธิ์ 2.เตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตร และวิธีการสอนเพื่อสร้างนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 3.ร่วมกันคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ เพื่อให้เข้าเรียนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ชั้นตรีได้ 4.ให้ความสนับสนุนด้านการพัฒนาทางวิชาการ อุปกรณ์ และสถานที่ 5.รว่มจัดทำสัญญาภาระการสอนในส่วนของวิชาการบิน รวมทั้งการโอนหน่วยกิจและค่าหน่วยกิจ
หน่วยงานคู่สัญญา: 
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น
คณะ: 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นางชนัญกร สุวัรรณชื่น
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม