You are here

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย

ระดับ MOU: 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Tuesday, 29 October, 2013 to Friday, 28 October, 2016
วัตถุประสงค์: 
1.เพื่อร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย รวมทั้งการปรึกษา ให้คำแนะนำ 2.เพื่อการแลกเปลี่ยน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการความร่วมมือที่เอกสารโครงการ สื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3.ทั้งสองฝ่ายให้ความช่วยเหลือในสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่ และสิ่งอื่นที่จำเป็นในโครงการวิจัย บริษัทจะสนับสนุนให้มีทุนวิจัยและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เห็นสมควร และสันบสนุนการฝึกงานและสหกิจศึกษาในฟาร์ม โรงฆ่าเป็ด และ/หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ
หน่วยงานคู่สัญญา: 
บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ผศ.ดร.มณฑล แก่นมณี
คณะ: 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายบุญพา สาระพันธ์
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม