You are here

ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเป็ดเนื้อ

ระดับ MOU: 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Tuesday, 29 October, 2013 to Friday, 28 October, 2016
วัตถุประสงค์: 
1.เพื่อร่วมงานวิจัยและพัฒนาการผลิตทางด้านปลายน้ำของธุรกิจเป็ดเนื้อ ได้แก่ โรงฆ่าเป็ด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเป็ดเนื้อ 2.บริษัทสนับสนุนทันวิจัยและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเป็ดเนื้อ 3.การใช้ห้องปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ของสาขาวิชาเป็นสถานที่ทำการวิจัยและพัฒนาการผลิตเนื้อและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเป็ดเนื้อ
หน่วยงานคู่สัญญา: 
บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ผศ.ดร.มณฑล แก่นมณี
คณะ: 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายบุญพา สาระพันธ์
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม