You are here

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ "สร้างและพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่"

ระดับ MOU: 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Tuesday, 8 January, 2013 to Sunday, 7 January, 2018
วัตถุประสงค์: 
1.เพื่อพัฒนาหลักสูตร หรือกระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นทางด้านเกษตรกรรมมีเป้าหมายให้ผู้เรียนทั้งระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี 2.สร้างแรงจูงใจ และทักษะ ความรู้ ทัศนคติ ให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้มีความพร้อมและสนใจที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยตนเอง 3.สนับสนุนให้เกิดการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการที่มีอยู่แล้ว จากผลงานการวิจัยจ่างๆทางด้านการเกษตร การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น กสรจัดการมรัพยากร การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด ตลอดจนปรับปรุงหรือประยุกต์การใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับภูมิสังคม เศรษฐกิจ ระบบการเพาะปลูกและวิถีชีวิตของเกษตรกรรุ่นใหม่ 4.สนับสนุนทรัพยากรที่ดิน และการจัดการพื้นฐาน เพื่อเป็นแรงจูงใจและจุดเริ่มต้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาและการฝึกอบรมทางการการเกษตร เข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมด้วยตนเอง
หน่วยงานคู่สัญญา: 
มหาวิทยาลัยนครพนม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
กันยภัทร ทองมา
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
3172
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
รศ.มยุรี จัยวัฒน์, นายสมปอง อินทร์ทอง
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม