You are here

กรมการข้าว

ระดับ MOU: 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Wednesday, 12 June, 2013 to Monday, 11 June, 2018
วัตถุประสงค์: 
1.สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยร่วมกันในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว และวัสดุเหลือใช้จากข้าว รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับชาวนา 2.สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์ และเคื่องมือ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 3.สนับสนุนการพฒนาบุคลากรร่วมกันทั้งสองฝ่าย โดยการแลกเปลี่ยน หรือถ่ายทอดความรู้ทักษะ ประสบการณ์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ การฝึกปฏิบัติงาน ดูงาน รวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิให้กับบุคลากร 4.สนับสนุนให้มีการนำผลงานที่ได้ร่วมกันทำวิจัยและประเมินผลสำเร็จ ออกเผยแพร่สู่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
หน่วยงานคู่สัญญา: 
กรมการข้าว
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
กันยภัทร ทองมา
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
3172
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายสุทิน ช่วยเกิด
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม