You are here

นายกอบมา ลอชัยเวช

ระดับ MOU: 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Saturday, 3 October, 2015 to Tuesday, 2 October, 2018
วัตถุประสงค์: 
1.เพื่อส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การประมง และทรัพยากรทางน้ำ 2.เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ด้านวิทยาศาสตร์การประมง และทรัพยากรทางน้ำ
หน่วยงานคู่สัญญา: 
นายกอบมา ลอชัยเวช
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
กันยภัทร ทองมา
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
3172
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายกอบมา ลอชัยเวช
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม