You are here

โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย

ระดับ MOU: 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Friday, 3 June, 2016 to Wednesday, 2 June, 2021
วัตถุประสงค์: 
1.เพื่อให้มีความร่วมมือกันทางวิชาการ 2.เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน 3.ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ในโครงการห้องเรียนร่วมทางวิทยาศาสตร์ ยินดีเป็นวิทยากรให้การอบรมสัมมนาแก่ตณะครุและบุคลากรของโรงเรียน 4.สร้างโอกาสการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนและนักศึกษาทั้งสองแห่ง และการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ที่สจล.เป็นผู้จัด 5.ให้โอกาสนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่6 ที่มีผลการเรียนดีอยู่ในเกณฑ์ที่สจล.กำหนด ได้ศึกษาต่อในคณะต่างๆของสถาบัน
หน่วยงานคู่สัญญา: 
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
กันยภัทร ทองมา
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
3172
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นางปุณณพร ชินบุรารัตน์
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมเยี่ยมชม แนะแนวการศึกษา
Sunday, 3 June, 2018 to Wednesday, 2 June, 2021
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน