You are here

โครงการศึกษา วิจัย และพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรรม โคนมแบบครบวงจร

ระดับ MOU: 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Friday, 1 July, 2016 to Wednesday, 30 June, 2021
วัตถุประสงค์: 
1.เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยขน์ที่ดินของสจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมหรเป็นต้นแบบ เพื่อศึกษา วิจัย และถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมโคนมแบบครบวงจร 2.เพื่อศึกษา วิจัย พัฒนาต้บแบบอุตสาหกรรมโคนมแบบครบวงจร ทั้งการบริหารจัดการฟาร์มโคนม การจัดการพืชอาหารสัตว์าำหรับโคนม การพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำนมและการจัดการตลาดด้านโคนม 3.เพื่อบริการวิชาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของอาชีพผู้เลี้ยงโคนมแก่กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมโดยรอบ 4.เพื่อให้โรงดรียนนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้รับวัตถุดิบ น้ำนมดิบที่มีคุณภาพ เพื่อผลิตนมโรงเรียนสู่โรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
หน่วยงานคู่สัญญา: 
สหกรณ์โคนมจังหวัดชุมพร จำกัด
กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมชุมโค
บริษัท เจทู เอ็ม ฟาร์ม จำกัด
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
กันยภัทร ทองมา
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
3172
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายอภิชาต ครุฑสุวรรณ
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม