You are here

โครงการ "ชุมพรปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหวกนิรภัย 100ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

ระดับ MOU: 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Thursday, 29 September, 2016 to Saturday, 31 December, 2016
วัตถุประสงค์: 
เพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตให้สูงขึ้นและลดระดับความสูญเสียจากอบัติเหตุให้ต่ำลง ซึ่งการดำเนินการตามโครงการฯ ได้กำหนด2ระยะ คือมาตรการประชาสัมพัธ์ 4เดือน แลพมาตรการบังคับใช้กฎหมาย 4 เดือน
หน่วยงานคู่สัญญา: 
สถานีตำรวจภูธรปะทิว
ประเภทกิจกรรม: 
อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
นางอัญชลี แก้วรักษ์
คณะ: 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
ร้อยตำรวจโทมานพ พรหมภากรณ์
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม