You are here

การดำเนินการศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ภาคใต้ตอนบน

ระดับ MOU: 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Saturday, 28 August, 2010 to Thursday, 27 August, 2015
วัตถุประสงค์: 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ พัฒนาและขยายผลองค์ความรู้ภาคการเกษตรบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย นำสู่สังคมอยู่ดีมีสุข หน่วยงานและเครือข่ายฯ และพัฒนาในรูปแบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เชื่อมโยงร้อยถักทอเครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกรและผู้ที่สนใจให้มีพลังขับเคลื่อนทางสังคม
หน่วยงานคู่สัญญา: 
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคใต้ตอนบน
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์กรมหาชน)
ประเภทกิจกรรม: 
อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
กันยภัทร ทองมา
คณะ: 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
3172
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม