You are here

การจัดสร้างหอพักนักศึกษา

ระดับ MOU: 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Monday, 16 September, 2013 to Thursday, 15 September, 2033
วัตถุประสงค์: 
1.สนับสนุนนักศึกษา ให้เข้าในหอพักของนางอรสา ศรีช่วย ปีละไม่น้อยกว่า 800-1,000คน 2.ร่วมกำหนดมาตรฐานการบริการหอพักให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2507 3.จัดหาที่ดินติดกับสจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ในการสร้างหอพัก พร้อมลงทุนสิ่งก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค ระบบความปลอดภัย 4.ร่วมรฯรงค์ต่อต้านยาเสพติด สุรา การพนัน เกมส์และอบายมุขต่างๆภายในหอพัก
หน่วยงานคู่สัญญา: 
อรสา ศรีช่วย
ประเภทกิจกรรม: 
นักศึกษา
อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
กันยภัทร ทองมา
คณะ: 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
3172
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นางอรสา ศรีช่วย
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม