You are here

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ระดับ MOU: 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Wednesday, 23 October, 2013 to Monday, 22 October, 2018
วัตถุประสงค์: 
1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ของทั้งสองฝ่าย และชุมชน ในการบูรณาการองค์ความรู้ และใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน 2.เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัย สร้างและบริหารจัดการองค์ความรู้ และการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นเลิศในระดับชาติและอาเซียน 3.ส่งเสริมความร่วมมือในการบริการทางวิชาการแก่สังคม จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ฝึกงานและ/หรือสหกิจ 4.เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารธุรกิจเกษตรในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตหลักของชุมชน
หน่วยงานคู่สัญญา: 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
อาจารย์วัชระ ศิลป์เสวตร์
คณะ: 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายศวีระ พรหมเรือง
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม