You are here

โครงการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ระดับ MOU: 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Tuesday, 24 February, 2015
วัตถุประสงค์: 
1.เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 2.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แก่นักเรียน และครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 3.เพื่อสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4.เพื่อสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ได้ใช้ความรู้ ความสามารถจากการทดลองสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5.เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการดรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
หน่วยงานคู่สัญญา: 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
กันยภัทร ทองมา
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
3172
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม
โครงการพัฒนการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร (โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล)
Saturday, 24 February, 2018
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน