You are here

โครงการ การผลิตกล้วยเล็บมือนางภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ระดับ MOU: 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Tuesday, 26 February, 2013 to Tuesday, 25 February, 2014
วัตถุประสงค์: 
1.เพื่อทราบวิธีการปลูก และต้นทุนการผลิตกล้วยเล็บมือนางด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ 2.เพื่อจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบให้เกษตรกร และผู้สนใจเยี่ยมชม และบริการวิชาการ
หน่วยงานคู่สัญญา: 
กลุ่มแปรรูปกล้วยเล็บมือนางท่ามะปริง
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
อาจารย์ถิรายุทธ์ วิจิตรภาพ
คณะ: 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นางศรีภา แสงฟ้าสุวรรณ
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม