You are here

ความร่วมมือจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ระดับ MOU: 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Monday, 31 August, 2015
วัตถุประสงค์: 
ร่วมกันจัดทำโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบัน(campus safety zone) เพื่อมุ่งเน้นการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด สวัสดิภาพและความปลอดภัยของนิสิตนักศึกษาเป็นสำคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลพลอยได้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไปที่อาศัยในบริเวณโดยรอบสถาบันการศึกษานั้นด้วย และร่วมมือตัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการเชิงป้องกันระดับพื้นที่ โดยเน้นการจัดระเบียบสังคมเกี่ยวกับหอพัก สถานบริการ สถานบันเทิง ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต ร้านขายยาและแหล่งมั่วสุม อบายมุขจ่างๆ รอบสถาบันการศึกษา
หน่วยงานคู่สัญญา: 
สรรพสามิตจังหวัดชุมพร
สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดชุมพร
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
เทศบาลตำบลชุมโค
ประเภทกิจกรรม: 
นักศึกษา
อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
อาจารย์จักรพงษ์ ศรีพนมยม
คณะ: 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม