You are here

โครงการความร่วมมือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับนักศึกษา

ระดับ MOU: 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Monday, 4 September, 2017 to Thursday, 3 September, 2020
วัตถุประสงค์: 
1.ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 2.เนคเทคสันบสนุนให้มีทุนพัฒนาสื่อมัติมีเดียสำหรับนักศึกษาในด้านการเพาะปลูกพืฃเศรษฐกิจตามที่เนคเทคเห็นสมควร 3.เนคเทคจะประสานงานกับนักวิชาการเกษตรเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องในการผลิตสื่อมัลติมีเดียแก่นักศึกษา 4.คณะเทคโนโลยีการเกษตรจะสนับสนุนด้านวิชาการ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ห้แงปฏิบัติการ อาคารสถานที่ตามความเหมาะสม
หน่วยงานคู่สัญญา: 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
นายสมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช
คณะ: 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นางสาวกัลยา อุดมวิทิต
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม