You are here

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายจมูกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเฝ้าระวังกลิ่นและสารระเหยในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

ระดับ MOU: 
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Thursday, 26 June, 2014 to Sunday, 25 June, 2017
วัตถุประสงค์: 
1. วิทยาลัย จะดําเนินการวิจัยและพัฒนาระบบเครือข่ายจมูกอิเล็กทรอนิกส์สําหรับเฝ้าระวังกลิ่นและสาร ระเหยในนิคมอุตสาหกรรมตามโครงการ 2. กนอ. จะสนับสนุน และอํานวยความสะดวกในตรวจวัดกลิ่นในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและให้ข้อมูล เกี่ยวกับแหล่งที่มาของกลิ่นและสารระเหยซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการวิจัยและ พัฒนาโดยให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับและวิทยาลัยไม่เปิดเผยสู่สาธารณชนหากไม่ได้รับอนุญาตจาก กนอ. 3. ในกรณีมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการทั้งสองฝ่ายจะทําความตกลงกันในส่วนของรายละเอียด เพื่อกําหนดเงื่อนไขและกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการโดยจะดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายของแต่ละฝ่ายกําหนด และจัดทําเป็นข้อตกลงหรือสัญญาซึ่งลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนาม 4. ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างการวิจัยในโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลง ให้เป็นสิทธิร่วมกัน ของทั้งสองฝ่าย
หน่วยงานคู่สัญญา: 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
กันยภัทร ทองมา
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
3172
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายพีระวัฒน์ รุ่งเรืองศรี
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม