You are here

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

ระดับ MOU: 
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Friday, 29 September, 2017 to Monday, 28 September, 2020
รายละเอียดกิจกรรม: 
1. เพื่อให้การจัดการศึกษามีความสอดคล้องและต่อเนื่องจากมัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษาให้ เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามศักยภาพของผู้เรียน 2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษาระหว่างวิทยาลัยและโรงเรียน 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการของทั้งสองฝ่าย เพื่อประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแนวปฏิรูปการศึกษาอย่างยั่งยืน
หน่วยงานคู่สัญญา: 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ผศ.ดร.ปิติพร ถนอมงาม
คณะ: 
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายสุธี สายสิน
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม