You are here

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระดับ MOU: 
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Monday, 29 May, 2017 to Thursday, 28 May, 2020
วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อให้การจัดการศึกษามีความสอดคล้องและต่อเนื่องจากมัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษาให้ เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามศักยภาพของผู้เรียน 2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษาระหว่างวิทยาลัยและโรงเรียน 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการของทั้งสองฝ่าย เพื่อประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแนวปฏิรูปการศึกษาอย่างยั่งยืน
หน่วยงานคู่สัญญา: 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ผศ.ดร.ปิติพร ถนอมงาม
คณะ: 
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายวีระชัย นาสารีย์
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม