You are here

โครงการศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Thursday, 21 January, 2010
วัตถุประสงค์: 
ร่วมมือกันเพื่อดำเนินการ "โครงการศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์"
รายละเอียดกิจกรรม: 
1.1 ให้บริการปรึกษาแนะนํา ในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ , ตราสัญลักษณ์ , เครื่องหมายการค้า แผ่นพับและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 1.2 ให้คําแนะนํา ด้านการสร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องตาม กฎหมายควบคุม เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้เป็นที่ยอมรับ ของตลาดในระดับสากล 1.3 ให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการให้บริการวางรูปแบบของ ผลิตภัณฑ์ , ตราสัญลักษณ์ , เครื่องหมายการค้า และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้ง จัดทําต้นแบบงานพิมพ์ บรรจุภัณฑ์สินค้าต้นแบบ ฯลฯ 1.4 เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางด้านบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น สําหรับการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ 1.5 เป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือและแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ด้านการ ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในรูปแบบใหม่ ๆ ให้มีความหลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค 1.6 ทําหน้าที่ติดตามและประสานความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ ให้ได้รับโอกาสใน การสนับสนุน ส่งเสริมจากโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงช่องทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
หน่วยงานคู่สัญญา: 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ผศ.นพปฎล สุวัจนานนท์
คณะ: 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายทรงศักดิ์ สุวิทยพันธู์
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม