You are here

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Wednesday, 24 March, 2010
วัตถุประสงค์: 
1. สนับสนุนการอบรมและถ่ายทอดความรู้ ทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและการ เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ การสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการให้ความร่วมมือในการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ในระดับภูมิภาค ให้กับ ศูนย์หุ่นยนต์ประจําจังหวัดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกศูนย์ 2. สนับสนุนให้คณะอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง ร่วมดําเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทหุ่นยนต์ อัตโนมัติ 3. สนับสนุนให้บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วม เป็นวิทยากรการอบรมและตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.ชิงแชมป์ประเทศไทย
หน่วยงานคู่สัญญา: 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
กันยภัทร ทองมา
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
3172
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
ดร.อรทัย มูลคำ
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม