You are here

โครงการจัดตั้งโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Monday, 28 January, 2008
วัตถุประสงค์: 
1.จัดตั้งโรงเรียนนําร่องเพื่อเป็นฐานการผลิตกําลังคนที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นนักเทคโนโลยีในอนาคต 12. พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับการศึกษาพื้นฐานช่วงที่ 4 ซึ่งตรงกับการจัดการเรียนให้ ครอบคลุมการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพที่เน้นการสร้างบุคลากรที่มี ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นเชิงเทคโนโลยี เพื่อเป็นต้นแบบและนําไปขยายผลสู่การจัดการ อาชีวศึกษาในอนาคต 3. เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างนักเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เป็นแหล่งผลิตนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถใน การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับประเทศ 4. เพื่อสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันรวมทั้ง ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
หน่วยงานคู่สัญญา: 
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงอุตสาหกรรม
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
กันยภัทร ทองมา
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
3172
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม