You are here

โคงการส่งเสริมการเรียน e-Learning เพื่อองค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Monday, 29 September, 2008
วัตถุประสงค์: 
โครงการส่งเสริมการเรียน e-Learning เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานด้านการลงทุน แก่บุคลากร ขององค์กรต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมให้เผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้าง ให้พนักงานมีความรู้ทางด้านการบริหารเงินส่วนบุคคล สามารถตัดสินใจลงทุนได้ด้วยตนเองตามหลักการและความ เหมาะสม สามารถขจัดอุปสรรคในการบริหารการเงินของบุคลากรในองค์กร และส่งเสริมให้มีการให้ความรู้อย่าง แพร่หลาย เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจของชาติมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป หมายเหตุ สัญญาเริ่มปี 2006
หน่วยงานคู่สัญญา: 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทกิจกรรม: 
อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์
คณะ: 
สจล. (KMITL)
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นางจิราพร คูสุวรรณ
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม