You are here

ความร่วมมือในการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกันของภาคีเครือข่ายด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Thursday, 8 January, 2015 to Tuesday, 7 January, 2020
วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลกลางด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและระบบ ภูมิสารสนเทศ ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่อยู่ผู้ประสบภัย ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย สถานการณ์ภัยพิบัติ การร้องขอ ความช่วยเหลือ และการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ โดยแสดงตําแหน่งการบรรเทาทุกข์ในพื้นที่ได้ 2.. เพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลกลางด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและระบบ ภูมิสารสนเทศ ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากดาวเทียมซึ่งสามารถนําไปใช้ในการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่ เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน 3. เพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลกลางด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและระบบ ภูมิสารสนเทศ ที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และบริหารจัดการฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 4. เพื่อลดปัญหาเรื่องความสับสนของข้อมูล ความไม่ทั่วถึง และความซ้ําซ้อนในการให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ประเภทกิจกรรม: 
อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์
คณะ: 
สจล. (KMITL)
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม